U Crnoj Gori objavljena 4 udžbenika posvećena IT

FLAJER_MODULI2Magistrica Ve­sna Bu­la­to­vić objavila je nedavno četiri udž­be­nika po­sve­će­na in­for­ma­ci­o­noj teh­no­lo­gi­ji, in­ter­ne­tu i ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma. Sadržinu udžbenika sa naslovima Osno­ve in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je, Ko­ri­šće­nje ra­da na ra­ču­na­ru i upra­vlja­nje da­to­te­ka­ma, Ob­ra­da tek­sta i In­ter­net i ko­mu­ni­ka­ci­je, či­ne če­ti­ri osnov­na mo­du­la ECDL stan­dar­da ko­ji su u toj formi prvi put predstavljeni u Crnoj Gori.

Prema prvim reakcijama javnosti, mo­že se za­klju­či­ti da je ova­kvo šti­vo bi­lo pri­je­ko po­treb­no crnogorskom tr­ži­štu i da se radi o knjigama koje imaju važno mjesto uz sva­ki kom­pju­te­r, bez obzira na stepen informatičke pismenosti njegovog korisnika, piše Pojeda.

Ma­te­ri­ja­li u knji­ga­ma su lo­gič­ki struk­tu­ri­ra­ni, a tekst sa­dr­ži zna­ča­jan broj ilu­stra­ci­ja koje olak­ša­va­ju pra­će­nje i ra­zu­mi­je­va­nje iz­lo­že­ne ma­te­ri­je. Ru­ko­pi­si lo­gič­ki i me­to­do­lo­ški pra­te ak­tuel­ne in­for­ma­tič­ke stan­dar­de.

Vesna Bulatović ima li­cen­cu za rad po ECDL stan­dar­du od 2006. go­di­ne. Na Fa­kul­te­tu za dr­žav­ne i evrop­ske stu­di­je po tom stan­dar­du pre­da­va­la je pet go­di­na. Ima­ju­ći u vi­du pro­fe­si­o­nal­no an­ga­žo­va­nje i is­ku­stvo autor­ke, knji­ge mo­gu od­lič­no po­slu­ži­ti raz­li­či­tim obra­zov­nim pro­fi­li­ma i sta­ro­snim ge­ne­ra­ci­ja­ma.

Ovaj ma­te­ri­jal pred­sta­vlja i do­bru dopu­nu udž­be­ni­ci­ma za osnov­no i sred­nje obra­zo­va­nje, ali i kod for­mal­nog i ne­fo­rmalnog obra­zo­va­nja od­ra­slih. Za ko­ri­sni­ke ko­ji ne vla­da­ju en­gle­skim je­zi­kom na­pra­vljen je poj­mov­nik ko­ji omo­gu­ća­va lak­še ra­zu­mi­je­va­nje kon­cep­ta i sna­la­že­nje u knji­zi. On može biti od koristi i ljudima koji vladaju engleskim jezikom.

Re­cen­zen­ti ko­ji ga­ran­tu­ju kva­li­tet udž­be­ni­ka re­no­mi­ra­na su ime­na iz obla­sti in­for­ma­ti­ke: prof. dr Ne­đo Ba­la­ban, prof. dr Ra­do­van Sto­ja­no­vić i prof. dr Sr­đan Stan­ko­vić.

Svaki od udžbenika sadrži in­deks poj­mo­va, ve­o­ma op­šir­nu i ak­tu­el­nu li­te­ra­tu­ru i lin­ko­ve na in­ter­net re­sur­se ve­za­ne za ECDL pro­ble­ma­ti­ku. Je­zik i stil pi­sa­nja jasni su i pri­la­go­đe­ni oni­ma ko­ji­ma je in­for­ma­tič­ko zna­nje sla­bi­je.

Knji­ge se mogu nabaviti u knji­ža­ra­ma Za­vo­da za udž­be­ni­ke i na­stav­na sred­stva, Na­rod­ne knji­ge i prodajnim mjestima štampe koje snabdijeva SPRESS.

Na ba­zi Stra­te­gi­je ECDL stan­dar­da od 2010. go­di­ne, Vla­da Cr­ne Go­re donijela je odluku kojom je propisano da se uve­de oba­ve­zno po­sje­do­va­nje ECDL ser­ti­fi­ka­ta za od­re­đe­na rad­na mje­sta u or­ga­ni­ma dr­žav­ne upra­ve i jav­nim in­sti­tu­ci­jama.

ECDL je me­đu­na­rod­ni stan­dar­di­zo­va­ni ser­ti­fi­kat ko­jim se do­ka­zu­je spo­sob­nost ko­ri­šće­nja ra­ču­na­ra ta­ko što se po­lo­ži potreban broj is­pi­ta.

Koristi od ECDL-a mo­gu ima­ti po­slo­dav­ci, za­po­sle­ni i ne­za­po­sle­ni. Za poslovne ljude, primijeniti ga zna­či sma­njiti tro­ško­va ra­da, po­ve­ća­ti pro­duk­tiv­no­st i kva­li­te­t ra­da. Za­po­sle­ni­ma poznavanje standarda ECDL ga­ran­tu­je po­ve­ća­nje ni­voa informatičkog i op­šteg obra­zo­va­nja. Svi koji su u potrazi za poslom ako ovladaju ECDL standardom uvećavaju šanse da pronađu za­po­sle­nje ­ u Crnoj Gori i ino­stran­stvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *